شیرهای هواگیری

شیر هواگیر yoshitake TA-16L

TA-16L

شیرهای هواگیر (Air vent) مدل TA-16L از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های آب کاربرد آب ماکزیمم فشار کار ۱ مگاپاسکال (MPa) ... ادامه مطلب
شیر هواگیر yoshitake TA-16

TA-16

شیرهای هواگیر (Air vent) مدل TA-16 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های آب کاربرد آب ماکزیمم فشار کار ۱ مگاپاسکال (MPa) ... ادامه مطلب
شیر هواگیر yoshitake ta-22L

TA-22L

شیرهای هواگیر (Air vent) مدل TA-16L از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های آب کاربرد آب رنج فشار کار ۱ مگاپاسکال (MPa) ... ادامه مطلب
شیر هواگیر yoshitake ta-22

TA-22

شیرهای هواگیر (Air vent) مدل TA-22 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های آب کاربرد آب رنج فشار کار ۱ مگاپاسکال (MPa) ... ادامه مطلب