شیرهای تقلیل فشار

دریچه های کاهش فشار (شیرهای تقلیل فشار) یا فشار شکن برای سیستم های بخار  تولیدی شرکت یوشی تاکی ژاپن با کاهش فشار خروجی دیگ باعث ایمنی و کنترل فشار خرجی میشود.