صافی

صافی YOSHITAKE SY-40C

SY-40C

صافی (Strainers) مدل SY-40C از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های هوا،آب،مایعات غیر خورنده کاربرد هوا،آب،مایعات غیر خورنده رنج فشار ۱ مگاپاسکال ... ادامه مطلب
صافی YOSHITAKE SY-40

SY-40

صافی(strainers) مدل sy-40 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار،هوا،آب،مایعات غیر خورنده کاربرد بخار، هوا،آب،مایعات غیر خورنده رنج فشار ۱ مگاپاسکال ... ادامه مطلب
صافی YOSHITAKE SY-20-20

SY-20-20

صافی (strainers) مدل sy-20-20 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار،هوا،آب،مایعات غیر خورنده کاربرد بخار،هوا،آب،مایعات غیر خورنده ماکزیمم فشار کار ۲ ... ادامه مطلب
صافی YOSHITAKE SY-20-10

SY-20-10

صافی (strainers) مدل sy-20-10 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار،هوا،آب،مایعات غیر خورنده کاربرد بخار،هوا،آب،مایعات غیر خورنده ماکزیمم فشار کار ۱ ... ادامه مطلب