شیر کنترل خود عملگر تنظیم دما YOSHITAKE OB-2G

OB-2G

شیر های کنترل خود عملگر تنظیم دما (Temperature regulator) مدل OB-2G از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار،آب گرم،نفت،روغن،مایع غیرخورنده کاربرد ... ادامه مطلب
صافی YOSHITAKE SY-20-20

SY-20-20

صافی (strainers) مدل sy-20-20 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار،هوا،آب،مایعات غیر خورنده کاربرد بخار،هوا،آب،مایعات غیر خورنده ماکزیمم فشار کار ۲ ... ادامه مطلب
صافی YOSHITAKE SY-20-10

SY-20-10

صافی (strainers) مدل sy-20-10 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار،هوا،آب،مایعات غیر خورنده کاربرد بخار،هوا،آب،مایعات غیر خورنده ماکزیمم فشار کار ۱ ... ادامه مطلب
صافی YOSHITAKE SW-10

SW-10

صافی (strainers) مدل sw-10 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های آب،روغن،نفت،مایعات غیر خورنده کاربرد آب،روغن،نفت،مایعات غیر خورنده ماکزیمم فشار کار ۱ ... ادامه مطلب